Prose Header


Forzando

by Verdandi Kuhlman

I

On the blue —
her heart has a drumbeat’s breath
sound
nearer than sound, disappearing
— eyes squinting air
nearer
— a ship sweeping past
there
tempting like song

II

passengers
the pipe’s smoke rings on deck
the children enchantedly laughing
especially the fat man in top hat
pants philosophical conversations
the drums louder
— tonight
the horizon.

III

Landing Leisurely
Urgently Sadly
from sea
steersman lacking in capacity —
abandoned in the soul

IV

Then
snow
settles
lightly
— to live in person —
north wind took the top hat
the hair was white
— that the Heart
the thin one
beats the drums from afar

V

The sand
binds to the slender girl’s back
ensures that the sights not disappear
— the last
always returning
and inwards turned:
— the striking nearness of rhythm
when the steersman lost his course.

VI

The blue —
where her breathing
in the house bigger than all the others
— in the room clearer
no one

The heart like the drums

withdraws —

the vast
nearer
— the horizon.

I

På den blå
andas hennes hjärta som trummor
ljud
närmare än ljud, försvinnande
— ögon kisar luft
närmare
— stryker ett fartyg förbi
där
lockar som sång

II

passagerare
piprökens ringar på däck
skrattar barnen förtjust
särskilt den tjocke herrn i cylindern
flämtar filosofiska samtal
trummorna högre
— i natt
horisonten.

III

Landning Långsam
Enträgen Sorgsen
från havs
rorsman brister i förmåga —
förlupen i själen.

IV


snö
lägrar
lätt
— att leva självt —
cylindern tog nordan
håret var vitt
— att Hjärtat
det tunna
slår trummorna långt

V

Sanden
binder den smala flickryggen
vaktar synerna att ej försvinna
— det sista
alltid återkommande
och inåtvända:
— rytmens slagfärdiga närhet
där rorsman förlorat farled.

VI

Den blå —
när hennes andning
i huset större än alla andra
— i rummet klarare
ingen

Hjärtat som trummorna

avlägsnar —

den vida
närmare
— horisonten.

Copyright © 2005 by Verdandi Kuhlman

Home Page